Tietosuojaseloste

Verkkosivusto

Tämä tietosuojaseloste koskee sivustoa: https://alfons.digital

Rekisterinpitäjä

Alfons Digital (”Alfons” tai ”me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Alfonsilla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

Meille on tärkeää henkilötietojen vastuullinen käsittely. Tästä tietosuojaselosteesta voit lukea miten käsittelemme henkilötietoja.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Alfonsin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Alfons Digital
1061349-2
Porvoonkatu 3, 00510 Helsinki
team(a)alfons.digital
www.alfons.digital

Rekisteristä vastaava henkilö:

Alfonsin tietosuojavastaava
Alfons Digital
1061349-2
Hämeentie 31, 00500 Helsinki
team (a) alfons.digital

Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli tai ammattinimike
 • Yhteystiedot
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot
 • Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Minimoimme aina kaikki kerättävät tiedot ja keräämme ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot.

Verkkosivut

Käytämme verkkosivuillamme Matomo-analytiikkaa, jonka tallentama data sijaitsee hallussamme olevilla palvelimilla. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ovat vain meidän käytettävissä.

Matomo tallentaa mm. seuraavia tietoja vierailusta sivuillamme:

 • IP-osoite
 • URL-reitti sivustolla
 • Vierailun ajankohta
 • Vierailun kesto
 • Selaintyyppi ja -versio
 • Laitetyyppi

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä. Voit halutessasi estää evästeiden käytön, jolloin vierailusta ei jää meille analytiikkatietoja.

Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen
 • Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen
 • Alfonsin ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.
 • Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.
 • Suoramarkkinointitarkoituksiin
 • Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin olemalla meihin yhteydessä edellä esitettyjen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä mitään tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tästä huolimatta saatamme ajoittain käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa tahoille, joiden kanssa meillä on voimassaolevat tietojen käsittelyä koskevat sopimukset, joiden mukaisesti tahot sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Alfonsin organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Alfonsin organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Alfonsin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamisek si taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Alfonsin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Alfons käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tallennetut henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään meille sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää myös muiden lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet meidän henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.